Topfit College is onderdeel van Topfit Maatschappelijke Zorg i.s.m. de juiste ketenpartners.

Voor wie?

We begeleiden jongeren in de leeftijd van 8 tot 27 jaar met een complexe ondersteuningsbehoefte als gevolg van bijvoorbeeld; hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek, psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke of fysieke beperking. Er is altijd sprake van een (complexe) zorgvraag. Kenmerkend voor de doelgroep is dat zij ook op speciaal onderwijs uitvallen en (dreigen) thuis komen te zitten..

Topfit College richt zich vooral op kinderen uit Den Helder en Julianadorp. Dit om kinderen zo dichtbij mogelijk te kunnen ondersteunen, vervoersproblemen voor te zijn en direct en intensief met de juiste ketenpartners (RMC en leerplichtambtenaren, speciaal onderwijs, regionale zorgaanbieders) te kunnen schakelen.

Zij volgen dus in veel gevallen geen onderwijs, of zijn in deeltijd op school aanwezig. Deze groep vormt dan ook een groot deel van alle thuiszitters in de regio. Alleen met een gecombineerde aanpak van (speciaal) onderwijs, jeugdhulp en zorg kan voor hen vaak een passend aanbod gerealiseerd worden.

Welke perspectieven hebben zij?

Met een passende en gecombineerde aanpak van onderwijs, ondersteuning en hulpverlening op school, thuis en/ of dagbesteding is het volgen van onderwijs voor deze leerlingen vaak toch mogelijk, maar wel ‘op maat’. Meer nog op maat dan het ‘reguliere speciaal onderwijs’ kan bieden.

Er zijn verschillende perspectieven, op basis waarvan wij een onderwijs-zorgarrangement hebben ontwikkeld.

  • Toeleiding: ondersteunen bij breukvlakken/overgangen in de schoolloopbaan en naar arbeid/dagbesteding. Terugkeer naar de oorspronkelijke onderwijs-setting of toeleiding naar tenminste een startkwalificatie.
  • Optimaliseren: optimaliseren van de leef- en ontwikkelingsruimte (thuis en op school) binnen aanwezige chronische of curatief te behandelen beperkingen. De zorg wordt altijd vanuit systeemgerichte visie (wrap around care) opgepakt en met intensieve samenwerking met de zorg-specialist.
  • Stimuleren: verrijken of aanvullen van de zorgcontext door onderwijs en zorg gelijktijdig en geïntegreerd aan te bieden.

Voorwaarde voor leren en ervaren is dat aan de basisbehoeften van leerlingen wordt voldaan, op het gebied van bescherming en houvast, ruimte om te ontdekken en keuzes te maken.

Deze groep vraagt om bijna voortdurende emotionele en structuur-analyserende ondersteuning en hulp bij omgaan met variaties. Zij hebben een grote behoefte aan nabijheid, vertrouwen en een veilig klimaat. Deze groep heeft ook een  prikkelarme setting nodig en geen focus op het vertragingsstuk. Overvragen van de leerling gebeurt snel.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BELLEN/ MAILEN OF VIA ONS CONTACTFORMULIER